T E L  :  0 8  5 8 1 2 9 8 5 5 ‚  0 8  1 5 6 3 9 2 4 3 

 O I L M I S T 

 เ ค ร ื ่ อ ง ฟ อ ก อ า ก า ศ ด ั ก จ ั บ ไ อ น ้ ำ ม ั น 

 O v e r ­ a l l d i m e n ­ s i o n : แ ต ก ต ่ า ง ก ั น ต า ม ร ุ ่ น ท ี ่ เ ล ื อ ก ใ ช ้ ง า น 

 W e i g h t : 7 2 . 5 — 1 1 5 2 ก ก . 

 M a x . p o w e r : 6 8 0 — 5 0 8 8 ว ั ต ต ์ 

 A r e a C o v ­ e r ­ a g e : แ ต ก ต ่ า ง ก ั น ต า ม ร ุ ่ น ท ี ่ เ ล ื อ ก ใ ช ้ ง า น 

 S p e e d L e v e l : แ ต ก ต ่ า ง ก ั น ต า ม ร ุ ่ น ท ี ่ เ ล ื อ ก ใ ช ้ ง า น 

 A i r V o l ­ u m e : 2 0 0 0 — 7 2 0 0 0 ล บ . ม . / ช ม . 

  1. ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ ใ น ก า ร ก ร อ ง น ้ ำ ม ั น ม า ก ก ว ่ า 8 5 % ( S u p e r V a n ) 9 5 % ( S u p e r C l e a n ) 
  2. ม ี ร ะ บ บ ค ว บ ค ุ ม ค ว า ม ถ ี ่ แ ล ะ ไ ฟ ฟ ้ า ค ว า ม ต ่ า ง ศ ั ก ด ิ ์ ส ู ง ด ้ ว ย ร ะ บ บ S o l i d - S t a t e เ พ ื ่ อ ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ ใ น ก า ร จ ่ า ย ไ ฟ ท ี ่ ด ี 
  3. ม ี ร ะ บ บ เ ก ็ บ ไ อ น ้ ำ ม ั น ร ู ป แ บ บ ร ั ง ผ ึ ้ ง เ พ ื ่ อ ก า ร ก ร อ ง ท ี ่ ไ ด ้ ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ แ ล ะ ง ่ า ย ต ่ อ ก า ร บ ำ ร ุ ง ร ั ก ษ า 

 F e a ­ t u r e s 

 ร ะ บ บ เ ซ ฟ ต ี ้ 3 ช ั ้ น 

  1. E l e c ­ t r o ­ s t a ­ t i c d i s ­ c h a n g e p r o t e c t i o n . 
  2. P o w e r o v e r - l o a d i n g p r o t e c t i o n . 
  3. T r a n s ­ f o r m e r o v e r - h e a t e d p r o t e c t i o n . 

 S e r ­ v i c e s & a m p ; W a r ­ r a n t y 

 ท า ง บ ร ิ ษ ั ท ฯ ไ ด ้ ร ั บ ค ว า ม ไ ว ้ ว า ง ใ จ ใ ห ้ บ ร ิ ก า ร ล ู ก ค ้ า ห ล า ก ห ล า ย ป ร ะ เ ภ ท ธ ุ ร ก ิ จ โ ด ย ท ี ม ง า น ผ ู ้ เ ช ี ่ ย ว ช า ญ ท ี ่ ส า ม า ร ถ แ น ะ น ำ ก า ร เ ล ื อ ก ใ ช ้ ส ิ น ค ้ า ใ ห ้ เ ห ม า ะ ส ม ก ั บ ง า น แ ล ะ ส ถ า น ท ี ่ ท ี ่ ต ้ อ ง ก า ร น ำ ไ ป ต ิ ด ต ั ้ ง ม า เ ก ื อ บ 4 0 ป ี 

 D o w n ­ l o a d 

 R e s o u r c e