T E L  :  0 8  5 8 1 2 9 8 5 5 ‚  0 8  1 5 6 3 9 2 4 3 

 เ ค ร ื ่ อ ง ฟ อ ก อ า ก า ศ พ า ณ ิ ช ย ก ร ร ม ( C o m ­ m e r ­ c i a l A i r P u r i ­ f i e r ) 

 เ ค ร ื ่ อ ง ฟ อ ก อ า ก า ศ ท ี ่ ม ี ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ ส ู ง ใ น ก า ร ข จ ั ด ป ั ญ ห า เ ร ื ่ อ ง เ ช ื ้ อ โ ร ค โ ด ย เ ฉ พ า ะ เ ช ื ้ อ แ บ ค ท ี เ ร ี ย ค ว ั น บ ุ ห ร ี ่ ฝ ุ ่ น แ ล ะ ก ล ิ ่ น ต ่ า ง ๆ ส า ม า ร ถ ก ำ จ ั ด อ น ุ ภ า ค ท ี ่ ม ี ข น า ด เ ล ็ ก 0 . 0 1 ไ ม ค ร อ น ท ี ่ ป ะ ป น อ ย ู ่ ใ น อ า ก า ศ ซ ึ ่ ง เ ป ็ น ส า เ ห ต ุ ห น ึ ่ ง ข อ ง โ ร ค เ ย ื ่ อ ห ุ ้ ม ส ม อ ง อ ั ก เ ส บ โ ร ค ป อ ด อ ั ก เ ส บ แ ล ะ โ ร ค ท า ง เ ด ิ น ห า ย ใ จ อ ื ่ น ๆ เ ช ่ น โ ร ค ภ ู ม ิ แ พ ้ โ ร ค ห อ บ ห ื ด เ ป ็ น ต ้ น 

 เ ค ร ื ่ อ ง ฟ อ ก อ า ก า ศ ร ะ บ บ E l e c ­ t r o ­ s t a ­ t i c P r e ­ c i p ­ i ­ t a ­ t i o n ซ ึ ่ ง เ ป ็ น ร ะ บ บ ท ี ่ ไ ส ้ ก ร อ ง ส า ม า ร ถ ถ อ ด ล ้ า ง ท ำ ค ว า ม ส ะ อ า ด ไ ด ้ บ ่ อ ย ค ร ั ้ ง ต า ม ท ี ่ ต ้ อ ง ก า ร จ ึ ง ไ ม ่ เ ป ็ น ท ี ่ ส ะ ส ม ข อ ง ส ิ ่ ง ส ก ป ร ก แ ล ะ เ ช ื ้ อ โ ร ค แ ล ะ ย ั ง ช ่ ว ย ป ร ะ ห ย ั ด ว ั ส ด ุ ส ิ ้ น เ ป ล ื อ ง แ ล ะ ช ่ ว ย ใ ห ้ ป ร ะ ห ย ั ด ค ่ า ใ ช ้ จ ่ า ย อ ี ก ด ้ ว ย 

 ต า ร า ง เ ป ร ี ย บ เ ท ี ย บ ส เ ป ็ ค ส ิ น ค ้ า ห ม ว ด C o m ­ m e r ­ c i a l ( เ ท ค โ น โ ล ย ี ก า ร ฟ อ ก อ า ก า ศ แ บ บ E l e c ­ t r o ­ s t a ­ t i c P r e ­ c i p ­ i ­ t a ­ t o r ) 

 D o w n ­ l o a d 

 R F 6 0 0 

 เ ค ร ื ่ อ ง ฟ อ ก อ า ก า ศ ช น ิ ด แ ข ว น เ พ ด า น 

 ด ู ร า ย ล ะ เ อ ี ย ด ค ล ิ ก … 

 R F 1 2 0 0 

 เ ค ร ื ่ อ ง ฟ อ ก อ า ก า ศ ช น ิ ด แ ข ว น เ พ ด า น 

 ด ู ร า ย ล ะ เ อ ี ย ด ค ล ิ ก … 

 C R 1 0 0 0 

 เ ค ร ื ่ อ ง ฟ อ ก อ า ก า ศ ช น ิ ด แ ข ว น เ พ ด า น 

 ด ู ร า ย ล ะ เ อ ี ย ด ค ล ิ ก … 

 P M 3 0 0 

 เ ค ร ื ่ อ ง ฟ อ ก อ า ก า ศ แ บ บ ต ั ้ ง โ ต ๊ ะ 

 ด ู ร า ย ล ะ เ อ ี ย ด ค ล ิ ก … 

 O I L M I S T 

 เ ค ร ื ่ อ ง ฟ อ ก อ า ก า ศ ด ั ก จ ั บ ไ อ น ้ ำ ม ั น 

 ด ู ร า ย ล ะ เ อ ี ย ด ค ล ิ ก … 

 R F M o ­ b i l e — R F 6 0 0 M 

 เ ค ร ื ่ อ ง ฟ อ ก อ า ก า ศ ช น ิ ด เ ค ล ื ่ อ น ท ี ่ 

 ด ู ร า ย ล ะ เ อ ี ย ด ค ล ิ ก … 

 R F M o ­ b i l e — R F 1 2 0 0 M 

 เ ค ร ื ่ อ ง ฟ อ ก อ า ก า ศ ช น ิ ด เ ค ล ื ่ อ น ท ี ่ 

 ด ู ร า ย ล ะ เ อ ี ย ด ค ล ิ ก …