T E L  :  0 8  5 8 1 2 9 8 5 5 ‚  0 8  1 5 6 3 9 2 4 3 

 ค ำ ถ า ม ท ี ่ พ บ บ ่ อ ย 

 ส ถ า น ท ี ่ ใ ด ค ว ร จ ะ ต ิ ด ต ั ้ ง เ ค ร ื ่ อ ง ฟ อ ก อ า ก า ศ ? 

 ท ี ่ ท ี ่ เ ต ็ ม ไ ป ด ้ ว ย ฝ ุ ่ น ก ล ิ ่ น แ ล ะ ค ว ั น อ ย ่ า ง เ ช ่ น ส ำ น ั ก ง า น ก ็ ม ี ค ว า ม จ ำ เ ป ็ น ท ี ่ จ ะ ต ้ อ ง ต ิ ด เ ค ร ื ่ อ ง ฟ อ ก อ า ก า ศ เ ห ม ื อ น ก ั น เ พ ร า ะ ว ่ า บ า ง ส ำ น ั ก ง า น ป ู พ ื ้ น ด ้ ว ย พ ร ม เ ว ล า ค น ใ น ส ำ น ั ก ง า น เ ด ิ น ไ ป เ ด ิ น ม า ก ็ เ ป ร ี ย บ เ ส ม ื อ น ก า ร เ ต ะ ฝ ุ ่ น ใ ห ้ ฟ ุ ้ ง ก ร ะ จ า ย ใ น อ า ก า ศ อ ี ก ท ั ้ ง ก ล ิ ่ น ท ี ่ อ ย ู ่ ใ น เ ค ร ื ่ อ ง พ ิ ม พ ์ แ ล ะ เ ค ร ื ่ อ ง ป ร ิ ้ น เ ต อ ร ์ เ ป ็ น อ ั น ต ร า ย ต ่ อ ค น ใ น ส ำ น ั ก ง า น แ ล ะ ย ิ ่ ง ส ถ า น ท ี ่ ท ี ่ เ ต ็ ม ไ ป ด ้ ว ย ผ ู ้ ค น ส ถ า น ท ี ่ น ั ้ น อ า จ จ ะ เ ป ็ น ส ถ า น ท ี ่ ท ี ่ เ ส ี ่ ย ง ต ่ อ ก า ร แ พ ร ่ ก ร ะ จ า ย ข อ ง เ ช ื ้ อ โ ร ค โ ด ย เ ฉ พ า ะ บ ้ า น ท ี ่ ม ี ส ั ต ว ์ เ ล ี ้ ย ง แ ล ะ บ ้ า น ท ี ่ ม ี ค น ท ี ่ เ ป ็ น โ ร ค ภ ู ม ิ แ พ ้ เ พ ร า ะ ว ่ า ข น จ า ก ส ั ต ว ์ แ ล ะ ก ล ิ ่ น อ ั น ไ ม ่ พ ึ ง ป ร ะ ส ง ค ์ อ า จ ม ี ผ ล ต ่ อ ค น ท ี ่ เ ป ็ น โ ร ค ภ ู ม ิ แ พ ้ 

 ก า ร ท ำ ค ว า ม ส ะ อ า ด เ ค ร ื ่ อ ง ฟ อ ก อ า ก า ศ ค ว ร ท ำ อ ย ่ า ง ไ ร ? 

 ส ิ ่ ง ท ี ่ จ ำ เ ป ็ น จ ะ ต ้ อ ง ท ิ ้ ง เ พ ร า ะ ว ่ า ไ ม ่ ส า ม า ร ถ ท ำ ค ว า ม ส ะ อ า ด ไ ด ้ อ ย ่ า ง เ ช ่ น พ ว ก c h a r ­ c o a l H E P A ส ่ ว น ต ั ว ท ี ่ จ ะ ต ้ อ ง ท ำ ก ล ั บ ม า ท ำ ค ว า ม ส ะ อ า ด ก ็ จ ะ เ ป ็ น พ ว ก ต ั ว ก ำ จ ั ด เ ช ื ้ อ โ ร ค อ ย ่ า ง พ ว ก ใ ส ้ ก ร อ ง ท ี ่ จ ะ ต ้ อ ง น ำ ก ล ั บ ม า แ ช ่ น ้ ำ ย า ท ิ ้ ง ไ ว ้ แ ล ้ ว ก ็ ล ้ า ง อ อ ก ด ้ ว ย เ ค ร ื ่ อ ง ฉ ี ด น ้ ำ แ ร ง ด ั น ส ู ง ส ่ ว น เ ว ล า ล ้ า ง จ ะ ต ้ อ ง ร ะ ว ั ง ใ ห ้ ม า ก เ พ ร า ะ ว ่ า อ ุ ป ก ร ณ ์ บ า ง ต ั ว เ ส ี ย ห า ย ไ ด ้ 

 ห า ก เ ค ร ื ่ อ ง ฟ อ ก อ า ก า ศ ม ี ป ั ญ ห า ค ว ร ท ำ อ ย ่ า ง ไ ร ? 

 ห า ก เ ค ร ื ่ อ ง ฟ อ ก อ า ก า ศ ข อ ง ค ุ ณ ม ี ป ั ญ ห า ห ร ื อ ท ำ ง า น ผ ิ ด พ ล า ด ค ว ร จ ะ ป ิ ด เ ค ร ื ่ อ ง ก ่ อ น แ ล ้ ว ท ำ ก า ร ต ร ว จ เ ช ็ ค เ บ ื ้ อ ง ต ้ น จ า ก ค ู ่ ม ื อ ท ี ่ ไ ด ้ ร ั บ ม า แ ต ่ ถ ้ า ไ ม ่ แ น ่ ใ จ ก ็ ค ว ร จ ะ ต ิ ด ต ่ อ ต ั ว แ ท น จ ำ ห น ่ า ย 

 เ ค ร ื ่ อ ง ฟ อ ก อ า ก า ศ ม ี ป ร ะ โ ย ช น ์ อ ย ่ า ง ไ ร บ ้ า ง ? 

 เ ห ม า ะ ส ำ ห ร ั บ ง า น ท ี ่ เ ป ็ น อ อ ฟ ฟ ิ ศ เ พ ร า ะ จ ะ ม ี ฝ ุ ่ น เ ย อ ะ เ ค ร ื ่ อ ง ฟ อ ก อ า ก า ศ จ ะ ช ่ ว ย ด ั ก ฝ ุ ่ น เ ช ื ้ อ โ ร ค แ ล ะ ก ล ิ ่ น ห ร ื อ ห า ก เ ป ็ น ห ว ั ด ภ ู ม ิ แ พ ้ จ ะ ช ่ ว ย ไ ด ้ เ ย อ ะ ท ั ้ ง ย ั ง ช ่ ว ย ก ร อ ง ก ล ิ ่ น อ า ห า ร ใ ห ้ ห ้ อ ง ท ี ่ เ ป ็ น อ อ ฟ ฟ ิ ศ เ ร า ท า น อ า ห า ร ก ิ น ข ้ า ว จ ะ ช ่ ว ย ล ด ก ล ิ ่ น ไ ด ้ 

 ข ั ้ น ต อ น ก า ร ใ ห ้ บ ร ิ ก า ร เ ค ร ื ่ อ ง ฟ อ ก อ า ก า ศ ท ำ อ ย ่ า ง ไ ร ? 

 เ ร ิ ่ ม จ า ก เ ป ล ี ่ ย น ใ ส ้ ก ร อ ง ต ั ว ใ ห ม ่ แ ท น ต ั ว เ ก ่ า ต ร ว จ ส อ บ ร ะ บ บ ไ ฟ ฟ ้ า ร ะ บ บ ส ว ิ ท ซ ์ ก า ร ท ำ ง า น ข อ ง ร ะ บ บ อ ุ ป ก ร ณ ์ ก า ร ข ั บ เ ค ล ื ่ อ น ข อ ง ม อ เ ต อ ร ์ พ า ว เ ว อ ร ์ ซ ั พ พ ล า ย ช ุ ด ร ี โ ม ท อ ุ ป ก ร ณ ์ ส ว ิ ท ช ์ เ ซ ฟ ต ี ้ แ ล ะ ก ็ ข ั ้ น ต อ น ส ุ ด ท ้ า ย ก ็ ท ำ ค ว า ม ส ะ อ า ด เ ค ร ื ่ อ ง ท ั ้ ง ภ า ย น อ ก แ ล ะ ภ า ย ใ น ใ ช ้ เ ว ล า ใ น ก า ร ใ ห ้ บ ร ิ ก า ร ล ู ก ค ้ า ป ร ะ ม า ณ 2 0 – 3 0 น า ท ี 

 ต ิ ด ต ั ้ ง เ ค ร ื ่ อ ง ฟ อ ก อ า ก า ศ แ ล ้ ว 
 ค ว ร ม ี ก า ร ด ู แ ล ร ั ก ษ า อ ย ่ า ง ไ ร ? 

 ส ำ ห ร ั บ ผ ู ้ ท ี ่ ต ิ ด ต ั ้ ง เ ค ร ื ่ อ ง ฟ อ ก อ า ก า ศ แ ล ้ ว ค ว ร จ ะ ด ู ค ู ่ ม ื อ ก า ร ใ ช ้ ง า น แ ล ะ ก า ร ร ั ก ษ า เ ค ร ื ่ อ ง เ ป ็ น อ ั น ด ั บ แ ร ก แ ล ะ เ พ ื ่ อ ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ แ ล ะ ย ื ด อ า ย ุ ก า ร ใ ช ้ ง า น ข อ ง เ ค ร ื ่ อ ง ค ว ร จ ะ ม ี ก า ร ท ำ ค ว า ม ส ะ อ า ด โ ด ย ผ ู ้ ช ำ น า ญ ง า น ท ุ ก ๆ ส อ ง เ ด ื อ น