T E L  :  0 8  5 8 1 2 9 8 5 5 ‚  0 8  1 5 6 3 9 2 4 3 

 R F M o ­ b i l e — R F 6 0 0 M 

 เ ค ร ื ่ อ ง ฟ อ ก อ า ก า ศ ช น ิ ด เ ค ล ื ่ อ น ท ี ่ 

 O v e r ­ a l l d i m e n ­ s i o n : 3 4 c m x 4 0 c m x 7 8 c m ( W x D x H ) 

 W e i g h t : 2 3 k g s 

 M a x . p o w e r : 1 5 0 w a t t s 

 A r e a C o v ­ e r ­ a g e : 6 0 — 8 0 m ² 

 S p e e d L e v e l : 3 

 A i r v o l ­ u m e : 6 4 0 C F M . 

  1. ไ ม ่ ต ้ อ ง เ ป ล ี ่ ย น ฟ ิ ว เ ต อ ร ์ ก ร อ ง อ า ก า ศ ส า ม า ร ถ ถ อ ด ล ้ า ง เ พ ื ่ อ ค ื น ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ เ ด ิ ม ฆ ่ า เ ช ื ้ อ แ บ ค ท ี เ ร ี ย ไ ด ้ ด ี 
  2. ไ ม ่ ต ้ อ ง เ ก ็ บ เ ช ื ้ อ โ ร ค เ ป ็ น เ ว ล า น า น 
  3. ม ี บ ร ิ ก า ร ท ำ ค ว า ม ส ะ อ า ด แ ล ะ ต ร ว จ ส ภ า พ ท ุ ก 2 เ ด ื อ น โ ด ย ช ่ า ง ท ี ่ เ ช ี ่ ย ว ช า ญ พ ร ้ อ ม ร ั บ ป ร ะ ก ั น อ ะ ไ ห ล ่ 
  4. แ ร ง ล ม ส ู ง เ ห ม า ะ ส ำ ห ร ั บ ท ี ่ ก ว ้ า ง ห ร ื อ ท ี ่ ท ี ่ ม ี ค น จ ำ น ว น ม า ก 

 F e a ­ t u r e s 

  1. M o b i l e d e s i g n w i t h m o d ­ u ­ l a r o p t i o n s 
  2. L o c k ­ a b l e c a s t e r s 
  3. 1 S e t o f c o l ­ l e c t ­ i n g c e l l w i t h D u r a ­ v o l t p o w e r s u p p l y 
  4. W a s h ­ a b l e c o a r s e f i l ­ t e r a n d p r i ­ m a r y f i l t e r . 
  5. R e m o t e c o n ­ t r o l . 

 S e r ­ v i c e s & a m p ; W a r ­ r a n t y 

 ท า ง บ ร ิ ษ ั ท ฯ ไ ด ้ ร ั บ ค ว า ม ไ ว ้ ว า ง ใ จ ใ ห ้ บ ร ิ ก า ร ล ู ก ค ้ า ห ล า ก ห ล า ย ป ร ะ เ ภ ท ธ ุ ร ก ิ จ โ ด ย ท ี ม ง า น ผ ู ้ เ ช ี ่ ย ว ช า ญ ท ี ่ ส า ม า ร ถ แ น ะ น ำ ก า ร เ ล ื อ ก ใ ช ้ ส ิ น ค ้ า ใ ห ้ เ ห ม า ะ ส ม ก ั บ ง า น แ ล ะ ส ถ า น ท ี ่ ท ี ่ ต ้ อ ง ก า ร น ำ ไ ป ต ิ ด ต ั ้ ง ม า เ ก ื อ บ 4 0 ป ี 

 D o w n ­ l o a d 

 T e c h ­ n o l ­ o g y   S p e c ­ i ­ f i ­ c a ­ t i o n S h e e t