T E L  :  0 8  5 8 1 2 9 8 5 5 ‚  0 8  1 5 6 3 9 2 4 3 

 C U S ­ T O M E R S 

 ข อ ข อ บ พ ร ะ ค ุ ณ ล ู ก ค ้ า ท ุ ก ท ่ า น ท ี ่ ไ ว ้ ว า ง ใ จ ใ น ผ ล ิ ต ภ ั ณ ฑ ์ แ ล ะ บ ร ิ ก า ร ข อ ง เ ร า 

 ป ิ โ ต ร เ ค ม ี แ ล ะ พ ล ั ง ง า น 
 ธ น า ค า ร แ ล ะ ไ ฟ แ น น ซ ์ 
 ธ ุ ร ก ิ จ ป ร ะ ก ั น ภ ั ย 
 ธ ุ ร ก ิ จ อ า ห า ร ส ุ ข ภ า พ แ ล ะ ย า 
 โ ร ง พ ย า บ า ล แ ล ะ ค ล ี น ิ ค 
 โ ร ง เ ร ี ย น แ ล ะ ส ถ า น ศ ึ ก ษ า 
 ค ม น า ค ม แ ล ะ ข น ส ่ ง 
 ธ ุ ร ก ิ จ ข า ย ป ล ี ก - ส ่ ง 
 เ ค ร ื ่ อ ง ป ร ะ ด ั บ แ ล ะ ส ิ ่ ง ท อ 
 โ ร ง พ ิ ม พ ์ 
 โ ร ง ง า น อ ุ ต ส า ห ก ร ร ม 
 ร า ช ก า ร แ ล ะ ร ั ฐ ว ิ ส า ห ก ิ จ 
 ล ู ก ค ้ า ท ั ่ ว ไ ป