You are here: Products For Industrial

ข้อตกลงและเงื่อนไขบริการ

บริษัท อี.เอส.ที.("บริษัท อี.เอส.ที.เทรดดิ้ง ") เป็นเจ้าของและผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการต่อไปนี้ ซึ่งท่านควรอ่านอย่างละเอียด การใช้เว็บไซต์หรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใดๆ ถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพันที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

บริษัท อี.เอส.ที.เทรดดิ้ง และกลุ่มบริษัท อี.เอส.ที.เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ข้อมูลและส่วนประกอบอื่นๆ ในทุกๆ หน้าของเว็บไซต์นี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามทำการดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ หรือใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นโดยวิธีอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท อี.เอส.ที.เทรดดิ้ง

บริษัท อี.เอส.ที.เทรดดิ้ง และกลุ่มบริษัท อี.เอส.ที.เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อ
ทางการค้าที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัท อี.เอส.ที.เทรดดิ้ง และกลุ่มบริษัท อี.เอส.ที.ไม่อนุญาตหรือยินยอมให้มีการใช้
เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้า โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท อี.เอส.ที.เทรดดิ้ง และ/หรือกลุ่มบริษัท อี.เอส.ที. แล้วแต่กรณี

การใช้ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ

ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าและมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำอย่างผู้เชี่ยวชาญ

บริษัท อี.เอส.ที.เทรดดิ้ง ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ในประเทศไทย และมิได้ให้คำรับรองว่าข้อมูลที่จัดให้มีในหรือผ่านเว็บไซต์นี้ใช้ได้หรือเหมาะสมในการใช้ในประเทศอื่นๆ หากท่านใช้เว็บไซต์นี้ในประเทศอื่นๆ ท่านมีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศนั้น

เนื้อหาในส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหน้าใดหน้าหนึ่งของเว็บไซต์นี้ อาจระบุข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นที่แยกออกไปต่างหาก ในกรณีที่ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นและข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ มีความขัดแย้งกัน ให้ใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการที่แยกออกไปนั้น บริษัท อี.เอส.ที.เทรดดิ้ง ขอแนะนำให้ท่านอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นนั้นก่อนใช้ข้อมูลในหน้านั้นๆ

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไชต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการโดยบุคคลที่สาม บริษัท อี.เอส.ที.เทรดดิ้ง มิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้องในเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น และมิได้สื่อโดยนัยว่าบริษัท อี.เอส.ที.เทรดดิ้ง ให้การรับรองหรือแนะนำข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้น

การที่ท่านเลือกเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว ถือว่าท่านยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว บริษัท อี.เอส.ที.เทรดดิ้ง ขอแนะนำให้ท่านอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นก่อนเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าว

บริษัท อี.เอส.ที.เทรดดิ้ง จัดทำ Links ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ต่างๆ ที่ให้บริการดาวน์โหลดซอฟแวร์เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น บริษัท อี.เอส.ที.เทรดดิ้ง ไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการที่ท่านดาวน์โหลดซอฟแวร์ดังกล่าว

ไม่มีการรับประกัน

บริษัท อี.เอส.ที.เทรดดิ้ง นำเสนอข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อให้ข้อมูลตามที่ปรากฏอยู่ หรือที่มีอยู่เท่านั้น ถึงแม้บริษัท อี.เอส.ที.เทรดดิ้ง จะได้ใช้ความพยายามเพื่อทำให้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นมีความถูกต้องมากที่สุด บริษัท อี.เอส.ที.เทรดดิ้ง ก็ไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลและส่วนประกอบดังกล่าวมีความถูกต้องสมบูรณ์เพียงพอ ทันกาล เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และปราศจากไวรัส ทั้งนี้ บริษัท อี.เอส.ที.เทรดดิ้ง และกลุ่มบริษัท อี.เอส.ที.จะไม่รับผิดสำหรับความผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วนใดๆ ในข้อมูลและส่วนประกอบนั้น

ข้อจำกัดความรับผิด

บริษัท อี.เอส.ที.เทรดดิ้ง จะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายใดๆ รวมถึง ความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจากการที่ท่านเข้าใช้
เว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือการที่บุคคลใดๆ ไม่สามารถเข้าใช้ได้ นอกจากนั้น บริษัท อี.เอส.ที.เทรดดิ้ง จะไม่รับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความ
ผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่าบริษัท อี.เอส.ที.เทรดดิ้ง หรือตัวแทนของบริษัท อี.เอส.ที.เทรดดิ้ง จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

กฎหมายที่ใช้บังคับ

การใช้เว็บไซต์นี้หรือการตีความข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย

Mapline-2

Contact Usline-2

บริษัท อี.เอส.ที.เทรดดิ้ง จำกัด
431 หมู่ 2 ถ.โรจนะ ต.สามเรือน อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ : 085-8129855 : 086-3428858